domingo, 14 de agosto de 2011

Un divertido viaje en Tranvía de la mano de Passarell/Ayam (I)

    En la búsqueda habitual de nuevos temas para este blog, dimos con esta serie publicada originalmente en l'Esquella de la Torratxa y recogida por el inefable boletín de Tranvías de Barcelona de los años setenta. 
Nos hemos tomado la licencia de colorear las imágenes de Passarell, (esperamos, nos lo perdonará), pues la copia que teníamos estaba muy deteriorada y al intentar recuperar los trazos, se nos ha ido la mano, y le hemos tomado afición al asunto.
Para los puristas, incluimos al final copia de los originales.
Para los no catalano-parlantes, incluimos una traducción dado que el vocabulario usado no es el actual, también añadimos algunas notas en la versión castellana para algunos temas que hoy son de difícil comprensión.
No hace falta decir que se trata de un magnifico documento que hemos incluido, a pesar de que pertenezca a la época posterior a la tracción animal, aunque muy próxima, y los personajes y situaciones descritos están más próximos a aquel periodo que al nuestro.
Paradójicamente, algunos comportamientos siguen completamente en vigencia, si no, recordemos aquellos mensajes de megafonía de: "per causes alienes a la compañia..."
En fin esperamos lo disfruten como lo hemos disfrutado nosotros.
VIATJES ENTRETINGUTS EN TRAMVIA (I)
I
Un tramvia, com podeu veure, no és tan so1ament un sistema de locomoció. Es, ademés, un sistema de gimnasia, un camp d'esport, un bar ambulant, una sucursal del Born...
Un tramvia és un poble, vaja. 
II
Veuen aquesta escena? Es el nostra pa de cada dia i quan no ho és, es tracta d'un mirac1e. Esperar, esperar:...
Ja ho deia el poeta. Cada parada del tramvia és un entrenador de la més bonica virtut: la paciencia. Les parades de tramvia han produit més saberuts qne les escales de Grecia i de Roma. Quan hom ha d'espcrar al tramvia, bada i bada
molta estona. Quan hom bada, estudia, encara que no vulgui: estudia al natural. Hi ha pare de familia ben sa de cap que tot esperant tramvies s'ha tomat filosop i tot. Hi ha betes-i-fils que ha sortit d'una parada consagrat escriptor a força de barrinar tot esperant.
III
Deiem que un tramvia és un grapat de coses. Donçs encara ens en deixavem una per dir; un tramvia és, ans que tot, un fumoir. Hi ho és per haver-hi aquells lletrerets precisament.IV
El tramvia atipa, ben mirat. No volem dir que atipa d'esperar, no. Aixó ja és vell. Atipa amb l'olor de vianda. Allí de peix, d'aviram, d'ous, de butifarra, de penqnes de cansalada i de bacalla., sobretot de bacalla, se n'ensuma sempre. Si tip hi puja un, figureu-vos com deu sortir-ne. En fi, que per deu centimets no es pot demanar més.


V

No sols en surten de les parades escriptors i filosops, també en surt algun que perd l'oremus, la, paciencia que exercitava i la xaveta. Hi han hagut'passatgers de ]a línia de Magoria .,que han tingut d'arribar fins a Sant Boi...VIATJES ENTRETINGUTS EN TRAMVIA (II)

Heu's aquí, però, que el tramvia compareix. Ve amb aquella calma mallorquina de consuetud, brandantse calmós, però ve. Solament que de rescules, el cotxe motor al darrera. Què deu haver passat? Aquesta pregunta, que és també la pregunta de consuetud que es fan sempre entre tots els que esperen el tramvia, és contestada per un dels empleats amb un inconcret: "Hi ha hagut averia", que no satisfa a ningú, car com no se sap de quina mena d'averia es tracta, no es pot deduir si hi ha perill d'embarcar-se, Pero com que és també una costum dels empleats no respondre pel clar a res del que se'ls pregunta, la gent s'enfila a dalt del tramvia com si res.


Mentrestant aquells són a beure a 1a taverna del costat de la parada, i a canviar ,la calderilla per plata. Un d'els, més compassiu que els altres amb el passatge, enganxa al motor el canó de l'aire per a frenar. Aquell canó de l'aire té la partrcularitaf de que xiula, crida, grinyola, i miola igual que un atuell de la T. S. H.. quan es cerca l'onda de Londres. I és molt possible que no serveixi per a res més.
Quan els empleats han fet beguda i cargolat el cigarret, es disposen a fer la maniobra per a tornar asortir, aquesta maniobra consisteix en desenganxar el susdit canó, que fa un pet com un aglà, espantador de criatures, en canviar el trolle de direcció... i aleshores, ve un llome amb galons, amb el rellotge als dits, a dir que encar és aviat per a marxar. Aqucst home és el jefe de moviment!
Passats uns quinze minuts el tramvia arrenca amb gran soroll de ferramenta rovellada i de vidres que trontollen. Camina brandant com una barca. Sembla com si s'anés a esgavellar d'un cop. I així fins a la primera cantonada on s'atura perque ha de pujar una dona grossa que porta un monumental cistell d'ous, uns quants caps d'aviram i una col geganta al braç. Que és cas, però!

Això és tan sols el començament, car a la cantonada següent també s'atura perquc ha de pujar un pagcs colrat del sol, amb una carregamenta formidable d'eines del treball a l'esquena i un altre home que porta una col.lecció de galledes. Sembla que no hi puguin cabre, però al Cap d'un moment són enquibits, i de les galledes, les eines de pages i el monumental cistell d'aus no se'n veu res. Misteri!

Al cap d'una estona d'anar en tramvia perdeu la noció de que aneu en tramvia: us fa l'efecte de què aneu en barca.
I perdeu la noció del tramvia. I així que heu perdut la noció del tramvia, ja hi som! Ja tenim coro. Perque el tramvia és la invitació al coro. Cantes perque et gronxes, perque t'avorreixes, perque se't fa llarg el viatge--és més llarg un viatge en tramvia que un viatge a París--perque no saps que fer, perque sí. I ve allo de que els viatgers sembla que S'ho hagin dit i arrenquen tots a cantar la mateixa cosa. I la mateixa cossa és allò de:

Dichoso aquel que tiene
su casa a flote,
su casa a flóóóte!...

Ja deuen saber que aixo és la Marina, aquella opera tan graciosa. Es la predilecta de tots els que van en tramvia. Anar en tramvia i no cantar la Marina és quedar malament amb el trarnvia i amb l'opera.

Ara bé: al tramvia hi ha una placa indicadora del nombre de passatgers que hi caben asseguts. Són, sinó recordo malament, 32. Doncs, bé, n'hi van el doble o més. Hom no s'explica la desaparició de les galledes, dels atuells pagesos i -els cistells, si no és per l'art d'escamoteig. I an això afegim-hi que el passadis va ple, i les p]ataformes. El lletreret indicador és un sarcasme o una ironia de mal gènere. No ens hi capfiquem, i anem en davant, si acàs és possible, i dic si és possible perque el tramvia continua aturant-se a cada cantonada, i pugen gent i més gent, carregats de trastos i atuells estrafolaris. Ens sembia que quan arribarcm a Barcelona (si hi arribem) hi hauran fins pasatgers al sostre! Però a la fi arribem a Sant Adrià!.. Ja era hora! Hem fet unes quinze parades. En arribar-hi, prou viatge i prou article.

Acabem, doncs, dient, que de la sortida ençà, comptant e1s quinze minuts passats maniobrant, a l'estació han transcorregut uns quaranta cinc minuts, per tant no es pot negar que és tot un record d'anar a poc a poc. An aquest pas és poc probable que d'aquí vuit o deu dies arribem a Barcelona.

Ayam.
LÈSQUELLA DE LA TORRATXA 1926

Divertidos viajes en tranvía.(I)
I
Un tranvía, como vereis, no es solamente un sistema de locomoción. Es, además, un método de gimnasia, un campo de deporte, un bar ambulante, una sucursal del Borne...(Mercado)
Vaya, un tranvía es un pueblo.
II

¿Ven esta escena? Es nuestro pan de cada día y cuando no lo es, se trata de un milagro. Esperar, esperar:...
Ya lo decía el poeta. Cada parada del tranvía es un entrenador de la más bonita virtud: la paciencia. Las paradas de tranvía han producido más sabios que las escuelas de Grecia y de Roma. Cuando se espera al tranvía, se medita (bada)* y se medita  (bada)* mucho rato. Cuando se medita  (bada)*, se estudia, aun sin quererlo, es un estudio al natural. Hay padre de familia de lo más normal que de resultas de esperar tranvías se ha convertido en todo un filósofo y todo. Hay "betas-i-fils" (vendedor de merceria), que ha salido de la parada convertido en un consagrado escritor a base de darle vueltas a la cabeza en la espera.

III

Decíamos que un tranvía es un puñado de cosas. Pues bien, todavía nos dejábamos una por decir; un tranvía es sobre todo un "fumoir", lo es sobre todo como resultado de aquellos "cartelitos" precisamente.
IV
El tranvía además empacha. No queremos decir que nos harta de esperar, no. Eso ya es obvio. Empacha con el olor de viandas. Allí de pescado, de aves, de huevos, de morcilla, de pencas de tocino y de bacalao., sobre todo de bacalao, se huele siempre. Si sube uno, ya comido, figuraos como se debe de salir. En fin, que por diez céntimos no se puede pedir más.
V

No sólo salen de las paradas escritores y filosofos, también sale algúien que pierde el "oremus", la paciencia que ejercitaba y la chaveta. han habido pasajeros de la línea de *Magoria .,que han tenido de llegar hasta Sant Boi..(1)

Notas.- (1).(San Baudilio, población en la misma dirección pero a la que no llegaba el tranvía si no un ferrocarril que enlazaba con él en Magoria, El autor lo menta por ser ubicación del más famoso manicomio de Barcelona).
Divertidos viajes en tranvía.(II)

Hete aquí que el tranvía comparece. Llega con aquella calma mallorquina habitual, balanceándose calmosamente, pero llega. Sólo que reculando con el coche motor al final. ¿Que habrá pasado? Esta pregunta, que es también la habitual, que se hacen siempre entre si todos los que esperan al tranvía, es respuesta por uno de los empleados con un inconcreto: "Ha habido una avería", que no satisface a nadie, puesto que cómo no se sabe de qué avería se trata, no puede deducirse si hay peligro al embarcarse, Pero cómo que es también una costumbre de los empleados, el no contestar claramente a nada de lo que se les pregunta, la gente se sube al tranvía como si nada.
Mientras tanto, aquellos están bebiendo en la tasca de al lado de la parada, y cambiando la calderilla por plata (1). Uno de ellos, más compasivo que el resto con el pasaje, engancha al motor el cañón del aire de frenado(2). Aquel cañón de aire, tiene la particularidad de que silba, chilla, gañe, y maulla igual que una radio de la T. S. H..cuando se busca la emisora de Londres. Y es muy posible que no sirva para nada más.
Cuando los empleados han hecho un trago y liado el cigarrillo, se disponen a hacer la maniobra para volver a partir, esta maniobra consiste en desenganchar el susodicho cañón, que hace "un pedo como una bellota", asustando a los infantes, a cambiar el trole de dirección... y entonces, viene un hombre con galones, con reloj en sus dedos, para indicar que aún es temprano para la marcha. !Es el jefe de movimiento!(3)


Pasados unos quince minutos el tranvía arranca con ruido de herramienta enmohecida y de vidrios trémulos. Marcha oscilante como una barca. Parece como si se fuera a desmontar de golpe. Y así hasta la primera esquina, donde se para, dejando subir a una fornida mujer que acarrea un monumental cesto de huevos, unas cuántas gallinas y una col gigante en brazos.¡ Qué le vamos a hacer!, es tan sólo el comienzo, puesto que en la esquina siguiente también se para porque tiene que subir un payés, enegrecido por el sol, con su formidable carga de herramientas de labor a las espaldas y otro hombre que trae una colección de cubos. Parece que no puedan caber, pero en un momento son encabidos, y de los cubos, las herramientas de payes y del monumental cesto de aves nada se ve. !Misterio¡
A la cabo de un rato de ir en tranvía perdéis la noción de que vais en él, os da la impresión de qué vais en barca.
Y una vez perdida la noción del tranvía, ya estamos! Ya tenemos el coro. Porque el tranvía es una invitación a la coral. Cantas porque te balanceas, porque te aburres, porque se te hace largo el viaje,(es más largo un viaje en tranvía que un viaje a París), porque no sabes que hacer, porque sí.

Y llega aquel momento en que los viajeros como si lo hubieran acordado previamente, arrancan todos a una a cantar lo mismo. Y ese mismo, es aquello de:

"Dichoso aquel que tiene

su casa a flote,

su casa a flóóóte!..."

Ya deben saber que se trata de "Marina", aquella ópera tan graciosa. Es la predilecta de todos los que van en tranvía. Ir en tranvía y no cantar "Marina" es quedar mal con el tranvía y con la ópera.
Ahora bien: en el tranvía hay una placa indicadora de la cantidad de pasajeros que caben sentados. Son, si mal no recuerdo, 32. Pues bien, van el doble o más. Puede explicarse la desaparición de los cubos, de las herramientas y los cestos, si no por el arte de escamoteo. Y si a esto añadimos que el pasillo y las plataformas van a rebosar. El cartelito indicador es un sarcasmo o una ironía de mal género. Pero no nos obsesionemos, y sigamos adelante, si ello es posible, y decimos si es posible porque el tranvía continúa parándose en cada esquina, subiendo gente y más gente, cargados de trastos y estrafalarias vasijas. Nos parece que cuando lleguemos a Barcelona (si llegamos) habrá hasta pasajeros sobre el techo. Pero al fin llegamos a Sant Adrià.. ¡Ya era hora! Hemos hecho ya unas quince paradas.
Por ahora, basta de viaje y basta de artículo. Acabamos, pues, diciendo, que desde la salida y contando los quince minutos pasados maniobrando llevamos unos cuarenta y cinco minutos de viaje, por lo tanto no puede negarse que es todo un récord de lentitud. A este ritmo es probable que en ocho o diez días lleguemos a Barcelona.

Ayam.

L´ÈSQUELLA DE LA TORRATXA 1926

Notas.-

1- Los cobradores de tranvías y ómnibus, estaban obligados a entregar la recaudación en plata, (monedas de plata o billetes de banco), por ello tenían que recurrir al cambio en tabernas o comercios contiguos a la línea.

Una de las reivindicaciones en las huelgas tranviarias, fue precisamente ser eximidos de esta obligación.

2-Los primeros tranvías eléctricos de la compañía de Tranvías de Barcelona a San Andrés y extensiones, tenían freno de aire comprimido, para controlar a sus remolques, pero no disponían de compresor para generar el aire comprimido.
Esto era una herencia de la época del vapor y para el funcionamiento, tenían distribuidos a lo largo de la línea diversos compresores que conectaban a un calderín colocado en el techo de los tranvías para acumular el aire de frenado.
Esta es la maniobra que nos describe Ayam.

3-Antes de los sistemas de relojes de marcaje, al final de las líneas un agente de la compañía con un regulador de ruta ( Hoja de horarios ) marcaba las salidas y llegadas de los tranvías, a este agente se le conocía como Jefe de movimiento.
Jaume Passarell

Nacido en Badalona el 1890, Jaume Passarell i Ribó, fue una persona cargada de anécdotas, juerguista, cáustico, ocurrente y divertido, tuvo una brillante trayectoria como dibujante, escritor, periodista y bohemio hasta que la guerra civil lo llevó al exilio.
Tras su retorno por motivos familiares, fue represaliado, no pudiendo volver a publicar sus textos hasta casi el final de sus días.
Buen observador de la realidad, en su obra podemos ver detalles de la vida cotidiana que nos ayudan a entender un mundo para nosotros desaparecido.
Conocedor de los mundos de la farándula, la bohemia y el anarquismo de Barcelona, y a su vez de los ambientes menestrales de las familias campesinas de los alrededores de Barcelona, traslada este conocimiento a sus escritos mostrándonos de forma divertida los personajes de la época.
Publicó en "Papitu", "L'Esquella de la Torratxa", "La Campana de Gràcia", "El Mundo Deportivo" y fue redactor de "Mirador" y "La Publicitat".
Entre 1968 y 1974 volvió a publicar algunos libros. Murió en Barcelona en 1975 no pudiendo ser partícipe de la nueva evolución política surgida a partir de aquel año.

Originales de "L'Esquella de la Torratxa",


(Continuará....)

*badar  
Unas semanas tras la publicación de esta entrada, en sus esplendidas Sabatinas intempestivas, el escritor Gregorio Morán, publicaba este párrafo, que define esta querida expresión: badar:
...Decía que él durante el verano lo que hacía sobre todo era badar.
No hay equivalente castellano que cubra esa expresión tan sencilla y completa como badar. La traducción canónica se refiere a cosas tan estrambóticas como ensimismarse, que es como un salto filosófico en algo tan natural como estarse quieto, mirar, concentrarse, dejar pasar el tiempo, no decir nada, pensar tranquilamente en cosas sin empeñarse en ellas. Una idea mediterránea a todas luces, inexistente, creo, para la gente de otras latitudes, pero sobre todo una idea para gente muy hecha. Ni siquiera los niños, en el Mediterráneo badan; simplemente disfrutan.

5 comentarios:

 1. Bona nit:
  Hoy habeis hecho un reportaje en el que le ha faltado el toque de humor de Pasarell.
  Ya sabéis que a mi los docimentos antigüos me encantan.
  Jo estic a l´ordenador i el meu marit, mirant el partit Barça-Madrid.
  Dolços sons.
  Una abraçada desde Valencia, Montserrat

  ResponderEliminar
 2. Hola de nou.
  Queria decir que el toque de humor que habéis puesto del dibujante Pasarell ha sido estupendo.
  Una abraçada, Montserrat

  ResponderEliminar
 3. Hola Montserrat,
  Gracies per el comendatari i l'aclaració.
  A mi tampoc em diu-gaire cosa el futbol encare que tot-el reste de la família si que varen estar veien el partit incloïen a ferradures.
  una braçada dels teus amics,
  railsiferradures

  ResponderEliminar
 4. ¡Hola Railsiferradures!
  Molt divertit l'article de'n Passarell relatiu al tramvia. No em podia imaginar tots aquests inconvenients que suporten els passatgers en el seu trajecte i la comicitat que tan fluïdament es va deslliçant per la ploma de l'escriptor.
  Ara tampoc són flors i violes els viatges en transport públic, surten d'altres inconvenients nous, encara que en principi semblin mé còmmodes.
  Petons a tots, no em puc treure del cap un que tú ja saps.

  ResponderEliminar
 5. Hola Clariana,
  Aquest cop se m'havia quedat la contesta al tinter,es a dir al teclat.
  Com encara estem tristos varem decidir publicar quelcom divertit per intentar alegrar-nos el dia que deia el "Harry el sucio" un altre dia publicarem la continuació dons es un viatge molt llarg aixo de anar de Badalona a Barcelona....
  alguns encara hi son en el camí.
  Molts petons i disculpa el retard.
  Tota la salvatge tribu i família teva
  railsiferradures.

  ResponderEliminar