jueves, 14 de enero de 2016

Carruatges de luxe i lleure: / Coches de Paseo Pensábamos variar la temática de nuestra nueva entrada, cuando el pasado domingo prorrumpieron por las calles de Sant Andreu  els tres Tombs,  con sus alegres carruajes y la bendición de animales en la plaza de Orfila.
Sin duda "temps fugit" que decían antes no podíamos faltar a nuestra cita anual con "Sant Antoni" y que mejor que dedicar esta vez una entrada a algunos de los coches que bombardean con caramelos a los pobladores de las calles de Sant Andreu.
Por cierto el Domingo es Sant Antoni, y cuando sucede esto la "Federació dels tres tombs" lo celebra por todo lo alto en  "Vila Nova i la Geltru". con unos magníficos "Tres Tombs", posteriormente distintas poblaciones de Catalunya seguirán esta ancestral fiesta.

Así que continuaremos con el capitulo de Carruatjes literaris dedicado a los coches de lujo y paseo.

Berlina

Carruatge de dos eixos, de caixa completament tancada unida a l'estructura del cotxe mitjançant quatre ressorts de ballesta. La cabina sol tenir dues files de seients vis a vis, entre aquestes, hi ha la porta  (generalment hi ha una a cada banda tot i que hi ha que només en tenen una) sobre aquesta es col·locava un vidre abatible.
El pescant pot situar-se de dues maneres:
 en una prolongació de la carrosseria davantera o unit directament a la cabina.
El seu nom prové de la ciutat de Berlín.  

Breaks  (o brecs com diu Narcís Oller)    

 Són carruatges de dos eixos, descobert tot i que se solia poder aplicar una capota de tela o cuir quadrada. Era un cotxe per a passejos campestres, bastant similar al faetó vagoneta però més alt amb rodes de major diàmetre i més luxós.
  
Break de caça o grand break

Vehicle d'alta ocupació ja que hi cabien entre vuit i dotze persones (sumant el cotxer). S'usava per a passejar per el camp i com el seu nom indica, també s’utilitzava per a portar els participants de les caceres cap al vedat.
Posseeix, com tots els breaks, dos eixos, i disposa de quatre files de seients. La primera es la del conductor, que esta elevada en referència a les files centrals, aquestes son dos bancs vis a vis, per últim hi ha una altra fila de seients que mira endavant, i està elevada al mateix nivell que la del cotxer.
Anaven descoberts, a alguns se l'hi podia adaptar una capota de tela o cuiro, però al fer això, els seients posteriors només es podien fer servir amb la capota desplegada, ja que si el cotxe es descapotava, aquesta quedava recollida sobre el darrer seient.

Dog-Cart

Es un break de caça amb mes caixa sota els seients en la qual van construïdes uns receptacles amb una persianeta de fusta al davant per a encabiria els gossos que s'usaran a la caçera. Encara que en caceres grans també se solien portar carros-gossera, que era un carro ple de gàbies fixes a l'estructura d'aquest.Cabriolé


Vehicle d'un sol eix, amb porta davantera dividida en dos fins l'alçada dels genolls. Va tirat per un sol cavall a llimonera entre vares.
El pescant amb el conductor se situa a la part trasera del vehicle cuasibé per sobre del sostre.
Se solia muntar la cabina primerament sobre molles en forma de C i mes modernament sobre ballestes.
De cabriolé ve la paraula anglesa “cab”, que es com els londinencs anomenen als taxis, ja que durant molts anys aquest tipus de carruatge, va esser el transport dels habitants de la ciutat i d’aquí va néixer aquesta manera de viatjar en vehicles privats “de lloguer”.

XarretCotxe d'un sol eix, enganxat a llimonera entre vares, fixes a la caixa. La caixa anava en suspensió amb l'eix primerament amb cadenes i desprès ja amb ballestes.
Solien ser de dues places, tot i que també les hi ha de quatre, amb els seients disposats junts de manera que el conductor i un acompanyant miraven cap al cavall i els altres dos passatgers, miraven cap endarrere.

Presentaven acabats luxosos com seients tapissats en ant o en estil capitoné.
Alguns portaven capota plegable de pell.
Els guarniments d'aquests carruatges també solien presentar moltes decoracions cares com la que es mostra al museu del traginer, feta amb cuir de xarol i amb aplics de plata.

Coupe

Cotxe pràcticament igual a la berlina, amb la diferencia que se li ha eliminat a la caixa la part davantera, de manera que en ves de tindre quatre places al habitacle en te dues, aquest fet fa que sigui d'inferior llargada que la berlina.
La paraula coupé ve del verb francès couper (tallar).

Faetóns

Faetó
Dins aquest tipus de carruatge hi ha diferents models i tipus sempre seguint uns estàndards com tenir dos eixos, el seient davanter de forma circular, que es pugui cobrir si fa falta i en quasi tots els models presenta una filera de seients posterior per als servents o lacais, solia ser un vehicle de lleure i era conduit per el senyor o algú de la família capital, tot i que també se'n van fer adaptacions com a vehicles de transport públic i privat.
 Faetó Aranya o faetó de guia
Tenia capota plegable als seients davanters deixant la segona fila de seients descoberta.
 

Faetó Vagoneta, conegut també com a Jardinera: 

Tot i que també solia ésser emprat per al lleure, aquest no era conduit pel propietari sinó per un lacai al seient anterior. Els seients posteriors eren transversals i hi cabien de tres a quatre ocupants per banqueta. Es podia cobrir amb una capota de tela de formes cúbiques.

Faetó Húngar
Hi ha moltes varietats però ens fixarem amb la mes luxosa que podia tenir portes al darrera i anar fins i tot filetejat amb detalls d'or. Es solia utilitzar com a carruatge d'exhibició en fires on cada propietari mostrava un tir de cavalls tirant de carruatges luxosos. Se'n pot veure un molt  ben conservat, de color negre, al museu de carruatges de Foment de Construccions i Contractes.

Victòria o Milord:


Carruatge de dos eixos, de tall molt luxós emprat com a vehicle de lleure, per a celebracions o per curts viatges, sobretot per desplaçaments cap a festes i recepcions a propietats veïnes o no massa llunyanes. Actualment es el carruatge mes típic que es pot contractar per les bodes.
Te el pescant integrat a la caixa, que és instal·lada sobre quatre ballestes de pinces, dues al eix davanter i dues al darrer.
La caixa és descoberta, sense portes. La capota, és plegable. Té capacitat per a dos passatgers, asseguts en un seient transversal. Sota el seient del cotxer, se solia amagar una petita banqueta, que pot extreure's i convertir-se en un seient auxiliar per a dos viatgers més. Aquest seient va encarat a l'altre i d'esquena al pescant.
Aquest model de carro es fabrica sempre amb parafangs, de fusta o cuiro, que reforçant-los, solen transformar-se en estreps tot just on se situen les entrades.
En les versions més luxoses, s'afegia un seient situat darrera de tot del vehicle on s'asseia el lacai.
Hi ha casos en que el pescant es pot desmuntar, convertint-se en un “duc”  i el cotxer guia els cavalls muntat, a forma de postilló. Aquests si que solen portar seient per al lacai.

  
 Como en su momento, no dio tiempo para preparar una traducción no automática, procedemos ahora a ella. Berlina

Carruaje de dos ejes, de caja completamente cerrada unida a la estructura del coche mediante cuatro resortes de ballesta. La cabina suele tener dos filas de asientos vis a vis, entre estas, hay la puerta (generalmente hay una a cada lado, aunque los hay con sólo una) en ella, se colocaba un vidrio abatible.
El pescante puede situarse de dos maneras: Como una prolongación de la carrocería delantera o unido directamente a la cabina.


Break  (o brecs cómo escribía Narcis Oller) 

Son carruajes de dos ejes, descubierto a pesar de que se solía poder aplicar una  capota de tela o cuero cuadrada. Era un coche para paseos campestres, bastante similar al  faetón vagoneta pero más alto con ruedas de mayor diámetro y más lujoso.Break de caza o  gran break

Vehículo de alta ocupación puesto que cabían entre ocho y doce personas (cochero incluido). Se usaba para paseos campestres y como su nombre indica, también se utilizaba para llevar a los participantes de las cacerías hacia el coto.
Como todos los  breaks, es de dos ejes, y dispone de cuatro filas de asientos. La primera, o del conductor, que esta elevada con respecto a las filas centrales, estas son dos bancos vis a vis, y por último hay otra fila de asientos que mira adelante, y está al mismo nivel que la del cochero.
Iban descubiertos, aunque   se les  podía adaptar una  capota de tela o  cuero, pero al hacer esto, los asientos posteriores sólo se podían usar con la  capota desplegada, puesto que si el coche se descapotaba, esta quedaba recogida sobre el último asiento.
 Dog-Car 

Break de caza con cajas-jaula bajo los asientos en forma de   receptáculos con  persianas de madera   para  transportar a los perros que se usarán en la partida de caza. Aunque en cacerías grandes también se solían usar carros-perrera, que erra un carro lleno de jaulas fijas a la estructura de este.
Cabriole

Vehículo de un solo eje, con puerta delantera dividida en dos hasta la altura de las rodillas. Va tirado por un solo caballo en limonera, es decir entre varas.

El pescante con el conductor se sitúa a la parte trasera del vehículo casi sobre el techo.
Se solía montar la cabina primeramente sobre muelles en forma de C y posteriormente, sobre ballestas.
De cabriole viene la palabra inglesa “*cab”, que es como los londinenses denominan a los taxis, puesto que durante muchos años este tipo de carruaje, fue el transporte de los habitantes de la ciudad y de aquí nació esta manera de viajar en vehículos privados “de alquiler”.
Aquí a este servicio se le denominó coches de punto y eran coches de cuatro ruedas.Charrete

Coche de un solo eje, enganchado en limonera entre varas, fijas a la caja. Esta, llevaba    suspensión con cadenas al eje en las primeras versiones y posteriormente  con ballestas.
Solían ser de dos plazas, aunque  también los hubo  tiene de cuatro, con los asientos dispuestos en oposición, de forma que el conductor y un acompañante miraban hacia el caballo y los otros dos pasajeros, miraban hacia atrás.
Presentaban acabados lujosos como asientos  tapizados en ante o de estilo capitoné.
Algunos disponían de capota plegable de piel.
Las guarniciones de estos carruajes también solían presentar muchas decoraciones lujosas como la que se muestra en el “museu del  traginer” de Igualada, hechas con cuero charolado y con apliques de plata.


 Coupe

Coche prácticamente igual a la berlina, con la diferencia que se le ha eliminado a la caja la parte delantera, de forma que en vez de tener cuatro plazas el habitáculo tiene dos, este hecho hace que sea de inferior longitud que la berlina.
La palabra *coupé viene del verbo francés “couper” (cortar).Faetones

Dentro de este tipo de carruaje hay diferentes modelos y tipos siempre siguiendo unos estándares como tener dos ejes, el asiento delantero de forma circular, que se puede cubrir si es preciso  y en casi todos los modelos presenta una hilera de asientos posterior para los sirvientes o  lacayos.

Solía ser un vehículo de ocio y era conducido por el señor o alguien de la familia, aunque también se hicieron adaptaciones como vehículos de transporte público sobre todo para coches de hotel. 
Faetón araña o  faetón de guía
Tenía  una capota plegable para los asientos delanteros dejando la segunda fila de asientos descubierta.

Faetón vagoneta, conocido también como Jardinera:

 A pesar de que también solía ser empleado para el ocio, este no era guiado por el propietario sino por un cochero desde al asiento delantero. Los asientos posteriores eran transversales y cabían de tres a cuatro ocupantes por banquillo. Se podía cubrir con una capota de tela de formas cúbicas.

 Faetón  húngaro


Hay muchas variedades pero nos fijaremos con la más lujosa que podía tener puertas traseras e ir incluso fileteado con detalles de oro. Se solía utilizar como carruaje de exhibición en ferias donde cada propietario mostraba un tiro de caballos con carruajes lujosos.
Se puede ver un muy bien conservado, de color negro, en la colección de carruajes de Fomento de Construcciones y Contratos.

Victoria o  Milord:


Carruaje de dos ejes, de corte muy lujoso empleado como vehículo de ocio, para celebraciones o en cortos viajes, sobre todo  desplazamientos a fiestas y recepciones en propiedades vecinas no demasiado lejanas. Actualmente es el carruaje mas típico que se puede contratarse para bodas.
Tiene el pescante integrado a la caja, que esta instalada sobre cuatro ballestas en pinzas, dos al eje delantero y dos al último.
La caja esta descubierta, sin puertas. La capota, es abatible.  

Tiene capacidad para dos pasajeros, sentados en un asiento transversal. Bajo el asiento del cochero, se solía esconder un pequeño banquillo, que al extraerse se convertía en  asiento auxiliar para dos viajeros más. Este asiento iba encarado al otro y de espaldas al pescante.
Este modelo de carro se fabrica siempre con  guardabarros, de madera  y cuero, que reforzándolos, suelen transformarse en estribos  donde se sitúan las entradas.
En las versiones más lujosas, se añadía un asiento situado detrás del vehículo donde se sentaba el  lacayo.
Hay casos en que el pescante se puede desmontar, convirtiéndose en un “duque  y el *cochero guía los caballos montado, a forma de  postillón. además llevan el asiento  para el  lacayo.